מהרל תפארת ישראל – סוף פרק ה תחילת פרק ו

טעם ריבוי המצוות
הורדת השיעור