פרשת יתרו – לפני ה' ולפני ישראל

עבודת העין הטובה ועבודת הוכח תוכיח
הורדת השיעור