הנזק של עמלק בעולם

(האוהב ישראל מאפתא)
הורדת השיעור