אור החיים הקדוש פרשת ויצאמשנ"ב סימן עב' סעי' ב-ג וסימן עג' סעיף א'אל תירא ישראלהגדרת לאלתר במלאכת בוררמשנ"ב סימן עב' סעי' א'-ג'צדקת הצדיק אות יח ותחילת אות יטאורות התחיה פסקה כד

עבודת הצדיקים להסתכל בסגולת ישראל שבכל אחד

בעל שם טוב צוואת הריב"ש אות א'

יסוד עבודת החסידות ע"י עבודה תמה

משנ"ב סימן עו' סעי' ב'-ז'צדקת הצדיק אות יזבית המדרש של שם ועברמשנ"ב: סימן ע' סעיף ה' – סימן עא' סעיפים א-ד