מהר"ל תפארת ישראל: מעלת מעשה ידי האדם על הטבע סוף פרק א' ותחילת ב'משנ"ב: סימן סט' סעיף א'משנ"ב: סימן סח' – הרחבה בעניין נוסח והברה בתפילהליל שישי – "שיחתם של עבדי אבות"

סיפורי צדיקים מרכבה לשכינה

אור החיים – פרשת חיי שרהצדקת הצדיק – אות יאפתיחת שימורים ובקבוקיםהלכות שבת: מלאכת בורר – גדרי המלאכהמשנ"ב: סימן סו' סעיף י', סימן סז'צדקת הצדיק – אות ישמונה פרקים לרמב"ם: תחילת פרק ו' – איש המעלה והמושל בנפשו, מי גדול ממיבעל שם טוב – שיטת הלל הזקן ביחס לאנשי אמת