משנ"ב: סימן סו' סעיף ח' – ט'משנ"ב: סימן סו' סעיף ה'-ז'צדקת הצדיק – אות ח

אות ח

אהלי יעקב – הקרבת אברהם את עצמו (עצמיותו) בעקידת יצחקמשנ"ב: סימן סו' סעיף ד'כיבוס בשבת – המשךמשנ"ב: סימן סו' סעיף ג'עין איה – פסקה ט

השלמת חייו האישיים של איש הציבור הם לטובת הציבור

משנ"ב: סימן סו' סעיף א'-ב'משנ"ב: סימן סה' סעיף א'-ג'קבלת עול מלכות שמים הכנה לתפילהמהר"ל תפארת ישראל: ההבדל בין ידע לשכל אלוקי