מלכים א פרק כב

הקבלה מדברי הימים יהושפט
הורדת השיעור