שמיטת כספים ופרוזבולהלכות חנוכה – החובה ללמוד ובדין המהדרין מן המהדריןפתיחת שימורים ובקבוקיםכיבוס בשבת – המשךסימן רב'

ברכת מיץ פירות

כוס של קידושהלכות ליל הסדרהלכות סעודת פוריםהלכות קידוש

סימן רע"א

הוספת מים לתבשילקבלת שבת מוקדמתהדלקת נרות שבת