אור החיים פרשת אמור ול"ג בעומרדעת תבונות ע"ו – פ'

הסתר וגילוי פניו – השורש לגוף ונשמה

עולת ראיה – אמן סלה… גדלת מאודאור החיים פרשת אחרי מות קדושיםדעת תבונות ס"ו – ע"ה

תחיית המתים – זיכוך הגוף על ידי הנשמה

עולת ראיה – "שתהא מצוות ציצית…"אור החיים – פרשת ויקהל פקודי

עשיית משכן בכל אחד

עולת ראיה – פורים

גילוי הרצון הפנימי ויום בו החומר מזוכך

עולת ראיה – אשר קידשנו על מצוות ציצית – יהי רצון מלפניךעולת ראיה – ביאור הברכה ה ואלוקינוהילולא לבבא סאליעולת ראי"ה – עניין הברכות