דרך ה' חלק ג' פרק א' פסקה ו' – חלומות שמות הקודש וכישוףדרך ה' – חלק ג' פרק א' פסקאות ד' – ו'

בעניין הנפש

דרך ה' – חלק ב' פרק ח'

הבחנת ההשגחה בפרטות

דרך ה' – חלק ב' פרק ז'

אסטרולוגיה ויהדות

דרך ה' – חלק ב' פרק ו' סדר ההשגחהדרך ה' – חלק ב' פרק ה'

אופן ההשגחה

כוונת אכילת מצהדרך ה' – חלק ב' פרק ד' פסקאות ו' -ט'ר' צדוק – הכנה לפוריםדרך ה' – חלק ב' פרק ד פסקאות ג' – ה'

שורשים וענפים

דרך ה' – חלק ב' פרק ג' פסקה ח – טדרך ה' – חלק ב' פרק ג' פסקה ו – ז

הנהגת המזל