עניין המוחשיות בנבואהכוזרי – הקדמה לספר הכוזרי

לימוד האמונה בבורא מתוך התורה הקדושה