עולת ראיה – לשם יחוד לפני הנחת תפיליןנפש החיים – לימוד תורה זה התעסקות בבורא ברוך הוא

שער ד' פרק י'

כוזרי א' צ"ב – צ"ה עניין סגולת ישראל על רקע חטא העגלדרך ה' – חלק ד' פרק ב' פסקה ב'

החיבור לקב"ה ע"י לימוד התורה

אורות התחיה פרק ב'

כדי לשמור על תכונתה הפנימית האומה מוותרת על הופעותיה החיצוניות

עולת ראיה – הקדמה להנחת תפיליןכוזרי ע"ז – פ"ט משל בית המרקחתמוסר אביך – הקדמה ופסקה א'

עניין הכתיבה

נפש החיים פרק ט' – דביקות בה' בלימוד עצמודרך ה' חלק ד' פסקה ב' – מהות לימוד התורהמהר"ל נתיב התורה – "נר מצווה ותורה אור"

מעלת התורה לעומת המצוות

עולת ראיה – "ובני אדם…ונחל עדניך תשקם"