משנ"ב סימן עד' סעי' ב'-ד'משנ"ב סימן עב' סעי' ב-ג וסימן עג' סעיף א'משנ"ב סימן עב' סעי' א'-ג'משנ"ב סימן עו' סעי' ב'-ז'משנ"ב: סימן ע' סעיף ה' – סימן עא' סעיפים א-דמשנ"ב: סימן סט' סעיף ב' – סימן ע' סעיף א'משנ"ב: סימן סט' השלמת סעיף א'משנ"ב: סימן סט' סעיף א'משנ"ב: סימן סח' – הרחבה בעניין נוסח והברה בתפילהמשנ"ב: סימן סו' סעיף י', סימן סז'משנ"ב: סימן סו' סעיף ח' – ט'משנ"ב: סימן סו' סעיף ה'-ז'