שמיטת כספים ופרוזבולהלכות שביעית – קדושת שביעית בפירות נכריםהלכות צרכנות בשמיטההלכות שביעית – הפקעתא דמלכא או הפקר בעליםצרכנות בשמיטה

הרב יצחק דביר

הלכות שביעית שיעור תשיעי – חיוב נשים במצוות שביעית מדאוריתא או מדרבנןעניני שביעית שיעור תשיעי – חיוב נשים במצוות שביעית מדאוריתא או מדרבנןעניני שביעית – שיעור רביעי

חישוב מועד שנת השמיטה