יושר דברי אמת נ"ז – סיום – ה'חיבוק' של ה' בסוכותיושר דברי אמת נ"ו – על ידי השופר אפשר לפרט את החטאיםיושר דברי אמת נ"ו – הדבקות הבאה על ידי התשובהיושר דברי אמת נ"ה – עבודת השופריושר דברי אמת נ"ה – החסד המלובש בדיןיושר דברי אמת נ"ג – נ"ד – המשך ראש השנהיושר דברי אמת נ"ג – הצטמצמות כל הכוחות בראש של השנהיושר דברי אמת נ"ג – בראש השנה מתגלה הארה של צמצום הבריאהיושר דברי אמת נ"ב – מדרגות הארה בשבתות וימים טוביםיושר דברי אמת נ"א – נ"ב – עניין הדביקות על ידי הימים הקדושיםיושר דברי אמת – עניין איסור מלאכות והסעודות בשבתיושר דברי אמת מ"ח – בשבת מתגלה השורש של הבריאה