אהלי יעקב – יום כיפור וסוכות

עבודת יו"כ ושמחת חג הסוכות

הלכות הדס וערבהדיני לולבבניית סוכה בהלכה ובמחשבהפנימיות הסוכה והלולב

הרב דוד בנימין

סוכות – שיחה כתובה

ושאבתם מים בששון

כשרות אתרוג – שיעור מעשיהאם אומרים לבוד לחומראביטול סכך פסולשיעור כללי – בסוכות תשבו