שיעור כללי – דבר השווה לכל נפששיעור כללי – מסכת יו"ט