התכלת בתנ"ךהכרחיות הדין בעולם – בתנ"ךפורים ובית המקדש בתנ"ךעשרה בטבת בתנ"ך קביעת התענית בי' בטבת ומשמעותהעיון בסיפור גדליהו

שיעור לצום גדליה

'הפטרה של יום העצמאות'

ישעיהו פרק י'

תהילים פרק ק"ז

פרק הודיה, הכנה ליום העצמאות.

עשרה בטבת, האובדן שבמות עזראמלכים א פרק כב

הקבלה מדברי הימים יהושפט

מלכים מות אחאבמלכים א פרק כבמלכים א פרק כב

נבואת מיכיהו