שמונה פרקים- מח' הרמב"ם והראב"ד בשאלת הידיעה והבחירה

חלק ב'

שמונה פרקים – מח' הרמב"ם והראב"ד בשאלת הידיעה והבחירה

חלק א'

שמונה פרקים פרק ח'

התחלה – קיום הבחירה

שמונה פרקים לרמב"ם: סופ פרק ז' – המונעים נבואה ונבואת משה רבינושמונה פרקים לרמב"ם: פרק ז' – מעלת הנביא, הבדלים ותנאים לנבואהשמונה פרקים לרמב"ם: תחילת פרק ו' – איש המעלה והמושל בנפשו, מי גדול ממידרך ה' – חלק ד' פרק ב' פסקה ו'

תיקון המעשים כתנאי ללימוד תורה- ותלמיד שאינו הגון

דרך ה' – חלק ד' פרק ב' פסקה ו

היראה בתלמוד התורה

דרך ה' – חלק ד' פרק ב' פסקה ה'

התנאים להשפעת השפע ע"י לימוד תורה

דרך ה' – חלק ד' פרק ב' פסקה ב'

החיבור לקב"ה ע"י לימוד התורה

דרך ה' חלק ד' פסקה ב' – מהות לימוד התורהדרך ה' – חלק ג' פרק ב' פסקאות ב' – ה'