פרשת בהעלותך – מדבר כהכנה לארץ ישראלהתבוננות ב"ואהבת לרעך כמוך"

הרב ראובן ששון

פרשת אחרי מות קדושים – איסור שנאה ומצוות תוכחהפרשת חיי שרה – מתי יגיעו מעשי למעשה אבותיאתם ניצבים היום כולכם – אהבת חבריםפרשת ניצבים – אהבת חבריםאהלי יעקב – מחלוקת ר' ישמעאל ורשב"יהכנה לשב"ק פר' במדברהכנה לשבת קודש פר' בהר בחוקותילא מאסתים ולא געלתים

שיעור לפרשת בהר בחוקותי

הכנה לשב"ק פר' אמורהכנה לשבת אחרי – קדושים