אוהב ישראל וחיד"א לפורים

עניין מחיית עמלק

פרי צדיק לפורים

משתה היין כנגד המקדש

מי מרום – הכנה לפורים על ידי הפיכת פנימיות האדם לחיצוניותוהלכות סעודת פוריםעולת ראיה לפוריםעניין קריאת המגילהאהלי יעקב – זכור

עמלק- התגלמות הרוע בעולם

ובכן אבוא אל המלך בר"ה ופורים

הכנה לפורים

מאמר הדור – הנסירה

סוד פורים וסוד דורנו – ר' מאיר טלר

אגרות ראיה – עבודת השתייה בפוריםאור החיים – ויקראקריאת המגילה בכרכים המסופקים