משנ"ב: סימן סג' סעיפים ה'-ט', סימן סד' סעיף א'-ד'הנפש אשר עשו בחרןצדקת הצדיק – אות ה ותחילת אות ומשנ"ב: סימן סג' סעיף א'-ד'משנ"ב: סימן סא' סעיף כה'-כו', סימן סב'אהלי יעקב – בחירות לכנסתמשנ"ב: סימן נט' סעיף א'-ד'תשובה ובחירה – חלק ב'

לקיחת אחריות כמפתח לתשובה

תשובה ובחירה – חלק א'אורות התחיה

הקדמה ותחילת פסקה א'

לתקן עולם במלכות ש-ד-ימטרת לימוד העיון

חלק א'